2012

2013

2014

2015

V České republice, na rozdíl od některých vyspělých evropských zemí, dosud neexistuje celostátní autorita, která by dbala na jednotnost systému OIS, neexistují také technické specifikace a organizační postupy, podle kterých by byl problém řešen.

Z těchto důvodů bylo ustaveno konsorcium partnerů, které podalo ve druhé výzvě programu Alfa TAČR, návrh na projekt „Technická podpora a metody pro ověřování interoperability odbavovacích a informačních systémů ve veřejné dopravě“. Konsorcium se svým návrhem uspělo a výsledkem je projekt č. TA02030435 „Technická podpora a metody pro ověřování interoperability odbavovacích a informačních systémů ve veřejné dopravě“. Účelem Projektu je tedy prostřednictvím tvorby metod, realizací poloprovozu pracoviště a vývoje zařízení pro ověřování shody a certifikaci přispět k dosažení interoperability OIS ve veřejné osobní dopravě.

ČASOVÝ PLÁN PROJEKTU - plánovaná doba řešení projektu je 3,5 roku:

Technická analýza a přípravné práce

  sběr a analýza informací,

  workshop,

  podrobná definice zadání

Certifikační metodika a příprava funkčních vzorků

  tvorba certifikační metodiky,

  návrh, sestavení a zprovoznění funkčních vzorků,

  workshop

Certifikační pracoviště a ověření funkčních vzorků

  sestavení a zprovoznění certifikačního pracoviště,

  provozní testy a vyhodnocení certifikačního pracoviště,

  stanovení a provedení certifikačních postupů a procesů,

  provedení modelových certifikačních procesů,

  workshop

Závěrečná fáze - finální specifikace a ukončení projektu

Náklady Projektu: cca 30 mil. Kč. Projekt je řešen v rámci programu Alfa Technologické agentury ČR TAČR, výška finanční podpory činí 18 mil. Kč. Předpokládaný termín ukončení projektu je květen 2015.

 

Zkušební laboratoř odbavovacích a informačních systémů ve veřejné dopravě, České vysoké učení technické v Praze Fakulta dopravní, Konviktská 20, 110 00 Praha 1, ČR

Zkušební laboratoř vzniká v rámci projektu VaV č. TA02030435, který je řešen za finanční podpory TAČR.